Daftar Balik Nama Mobil 2023
Hyundai
  2017
  Hyundai I10, Minibus
 NJKB : Rp. 113.000.000,00