Daftar Pajak Mobil Daihatsu
Daihatsu
  2007 - 2024
 Daihatsu Luxio : ( 84 )
Daihatsu
  2007 - 2023
 Daihatsu Gran Max : ( 240 )
Daihatsu
  1993 - 2000
 Daihatsu Feroza : ( 30 )
Daihatsu
  1975 - 2019
 Daihatsu Daihatsu Model Lainnya : ( 444 )
Daihatsu
  2005 - 2018
 Daihatsu Copen : ( 8 )
Daihatsu
  2001 - 2007
 Daihatsu Ceria : ( 23 )
Daihatsu
  2013 - 2024
 Daihatsu Ayla : ( 103 )