Daftar Pajak Mobil Daihatsu
Daihatsu
  1982 - 2007
 Daihatsu Zebra / Espass : ( 190 )
Daihatsu
  2004 - 2023
 Daihatsu Xenia : ( 223 )
Daihatsu
  1999 - 2023
 Daihatsu Terios : ( 122 )
Daihatsu
  1998 - 2013
 Daihatsu Taruna : ( 173 )
Daihatsu
  1980 - 2008
 Daihatsu Taft : ( 268 )
Daihatsu
  2004 - 2023
 Daihatsu Sirion : ( 45 )
Daihatsu
  2016 - 2023
 Daihatsu Sigra : ( 49 )
Daihatsu
  1986 - 2023
 Daihatsu Rocky : ( 76 )